LeetCode-三数之和

题目

给定一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?找出所有满足条件且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

例如, 给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],

满足要求的三元组集合为: [ [-1, 0, 1], [-1, -1, 2] ]

https://leetcode-cn.com/problems/3sum

方案

首先进行排序,方便进行边界条件判断,确定第一个数,然后利用双指针进行后续遍历,需要两次遍历,时间复杂度为$O(n^2)$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
class Solution {
  public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    Arrays.sort(nums);
    int len = nums.length;
    List<List<Integer>> res = new LinkedList<>();
    for (int i=0; i<len-2; i++) {
      if (nums[0] > 0 || nums[len-1] < 0) break;
      if (i > 0 && nums[i] == nums[i-1]) continue;
      int left = i + 1;
      int right = len - 1;
      while (left < right) {
        int sum = nums[i] + nums[left] + nums[right];
        if (0 == sum) {
          res.add(Arrays.asList(nums[i], nums[left], nums[right]));
          while (left < right && nums[right] == nums[--right]) {}
          while (left < right && nums[left] == nums[++left]) {}
        } else if (sum > 0) {
          while (left < right && nums[right] == nums[--right]) {}
        } else {
          while (left < right && nums[left] == nums[++left]) {}
        }
      }
    }
    return res;
  }
}